obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
+ Celoslovenské stretnutia
Členské príspevky
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
   
 
 • ZZŠS sa ako partner zapojilo do projektu Erazmus+ spolu s Raabe a Asociáciou riaditeľov základných škôl v Čechách. Projekt je zameraný na delegovanie úloh riaditeľom školy. Prosím o vyplnenie dotazníka.  Link - https://docs.google.com/forms/d/1NVd7NfYcf41JmDrB8gq6FbNB5LhE7ECMZNr2Lcx6hm8/edit 
   
 • Dňa 17.3.2021 bolo stretnutie OZPŠaV SR so zástupcami stavovských organizácií na Slovensku a vyjadrili svoj nesúhlas s navrhovanými zmenami v školskom zákone - stanovisko.
   
   
  Bratislava 17. marca (TASR) - Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) spolu s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve volajú po diskusii k navrhovanej novele školského zákona. Tá je momentálne v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). TASR o tom informoval predseda OZ PŠaV Pavel Ondek.

  Za neetické považujú, že zásadné zmeny v systéme školstva a avizovanú kurikulárnu reformu predkladateľ nastolil počas pandémie nového koronavírusu. Od rezortu školstva žiadajú dáta, na základe ktorých bola reforma vypracovaná. "Nesúhlasíme s navrhovanými zmenami v oblasti špeciálneho školstva a poradenského systému, ktoré prichádzajú bez diskusie a komunikácie v odbornej verejnosti, bez relevantnej argumentácie a dôslednej analýzy," spresnili v liste adresovanom rezortu školstva a školskému výboru Národnej rady SR.

  Poukazujú pritom na absentovanie dôkladnej analýzy a argumentácie navrhovaných zmien, najmä v súvislosti so zmenou stupňov v základnej škole a povinným zavedením vzdelávacích cyklov. "Rovnako upozorňujeme na nesystémový krok presunutia obsahu vzdelávania na stupne a vzdelávacie oblasti z pôvodného rozdelenia na jednotlivé postupové ročníky a vyučovacie predmety," spresnili.

  Odborový zväz a partnerské organizácie okrem iného zásadne nesúhlasia s novým členením základnej školy, s povinným zavedením vzdelávacích cyklov či rozdelením obsahu vzdelávania namiesto ročníkov na stupne alebo cykly. Tiež s vymedzením učebných plánov na vzdelávacie oblasti, zrušením možnosti zriadenia základnej školy s nižším počtom žiakov ako 150. Nesúhlasia ani so zrušením úrovní celkového hodnotenia prospechu v základnej škole, so vstupovaním do kompetencií riaditeľov škôl pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia žiakov. Kritizujú aj navrhované zmeny v oblasti špeciálneho školstva, navrhovanú transformáciu poradenského systému a obmedzenie počtu funkčných období riaditeľovi školy.

  Rezort školstva po vyhodnotení vyše 1000 pripomienok k návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), z ktorých bolo viac ako 680 zásadných, opätovne predložil zmenenú verziu do skráteného MPK. Cieľom návrhu je napríklad zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, komplexná zmena systému poradenstva a prevencie či zavedenie pojmov ako národnostná škola a národnostné školské zariadenia.
   
 •  
 • Pripomienkovali sme návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch - naše pripomienky . Pripomienkovanie nájdete na webovom sídle www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/105   
   
 • Pripomienkovali sme návrh poslancov NR SR na zmenu školského zákona ohľadom individuálneho vzdelávania žiakov II. stupňa ZŠ - naše pripomienky - slovlex  
   
 • 10. 3. 2021 sa konalo stretnutie zástupcov vybraných organizácií školstva, ktoré organizovala riaditeľka ŠPÚ pani Hapalová k problémom dištančného vzdelávania a ďalším postupom na zmiernenie dopadov na žiakov. Stretnutia sa zúčastnila prezidentka ZZŠS. 
   
 • 12. 3. 2021 členovia výboru ZZŠS sa zúčastnili stretnutia so zástupcami MŠVVaŠ SR k zmenám v poradenskom systéme.  
   
 • Pripomienkovali sme školský zákon - naše pripomienky 
   
  Digitálny príspevok - ako systémový nástroj zabezpečenia digitálneho vzdelávania pre žiakov a pedagógov - Povedali o digitálnom príspevku - Inštitút duševnej práce (institutdusevnejprace.sk)   
 •  
 • ZZŠS pripomienkovalo návrh novely zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní: Legislatívny proces - SLOV-LEX (slov-lex.sk)  
   
 • ZZŠS sa pridalo k výzve - Dajme prednosť školákom, v ktorej žiadame o návrat detí do škôl. 
  Pani prezidentka sa vyjadrila, že sa s našou výzvou stotožňuje: 
   
 • Školské licencie Microsoft skončili. ZZŠS upozorňuje ministra školstva na problémy s licenciami, ktoré školy v minulosti dostali a potrebovali opravu a nanovo nainštalovať Office balík so starým licenčným číslom, tak už nie je možná takáto inštalácia.  
   
 • Dňa 7. 1. 2021 dali poslanci M. Šofranko, P. Kremský a R. Vašečka poslanecký návrh k úprave zákona č. 245/2008, v ktorý upravuje § 24 tak, aby individuálne vzdelávanie mohli absolvovať aj žiaci II. stupňa ZŠ. ZZŠS s uvedeným návrhom nesúhlasí. Poslali sme naše stanovisko všetkým poslancom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - stanovisko ZZŠS 
   
 • Komunitné testovanie v školách - výbor ZZŠS napísal list premiérovi  SR a ministrovi školstva SR, v ktorom poukazuje na problémy spojené s testovaním v školách a navrhuje riešenie situácie.  
   
 • Do škôl prichádza nový voliteľný predmet o zdravej výžive Viem, čo zjem. 
    
  V školskom roku 2020/2021 si ho môžu základné školy zvoliť pre piate ročníky a zaradiť ho do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma a v rozsahu 30 vyučovacích hodín boli pre učiteľov vytvorené komplexne na celý školský rok. Cieľom predmetu je osvojenie si základných pravidiel zdravého a vyváženého stravovania detí. Predmet pozostáva zo šiestich tematických celkov: vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia a hygiena potravín. Ku každej vyučovacej hodine je pre pedagóga vypracovaný metodický list s aktivitami na hodinu, prezentácia na premietanie a pracovný list pre žiakov. Obsah voliteľného predmetu dopĺňajú interaktívne materiály v digitalizovanej podobe. 
    
  Vzdelávací štandard a ukážku materiálov nájdete na Metodickom portáli Štátneho pedagogického ústavu SR: 
    
  Učebné materiály sú k dispozícii na stiahnutie po registrácii na webovej stránke:
  https://www.viemcozjem.sk/volitelny-predmet/registracia-do-volitelneho-predmetu/
   
 • 13. 10. 2020 prezidentka ZZŠS sa zúčastnila diskusie v rádiu Regina - západ na tému digitálneho príspevku - https://www.institutdusevnejprace.sk/2020/10/13/ako-hostia/
   
   
 • 12. 10. 2020 sa členky výboru ZZŠS p. Petáková, p. Tchuríková, p. Macháčová a p. Miková stretli s pánom ministrom. Témy, o ktorých sa rokovalo boli odovzdané v liste.
   
 • Stanovisko ZZŠS k plánovanej reforme školstva.
   
 • List pánovi ministrovi k usmerneniu ohľadom podávania hlásenia o neprítomných žiakoch Sociálnej poisťovni.
   
 • List pánovi ministrovi ohľadom otvoreného trhu s učebnicami a problémami, ktoré sú s tým spojené.
   
 • Ponuka novej knihy "Učiteľský otčenáš nemá amen", ktorú môžete kúpiť do učiteľskej knižnice, prípadne darovať kolegom.Ku knihe je aj príhovor prezidentky SR.
   
 • ZZŠS adresovalo list ministrovi školstva a vicepriemierke a ministerke pre informatizáciu a regionálny rozvoj ohľadom problémov pri vydávaní rozhodnutí prostredníctvom e- schránky cez webový portál slovensko.sk. Žiadame o technické doriešenie tohto problému.
   
 • 21. 5. 2020 sa zástupkyne združenia Petáková, Tchuríková, Macháčová, Kubovičová, Točená, Milčaková a Miková zúčastnila stretnutie s pani riaditeľkou ŠPÚ p. Hapalovou. List 
   
 • Dňa 20. 5. 2020sa prezidentka ZZŠS zúčastnila spoločného rokovania zástupcov OZPŠaV a stavovských organizácií. Zástupcovia sa zhodli, že Deklarácia 2020, ktorú spoločne podpísali  je stále aktuálna. Rokovanie sa ďalej týkalo otvárania škôl a základných pripomienok k usmerneniam.
   
 • Dňa 6. 5. 2020 bola prezidentka účastná na videohovore s GR MŠVVaŠ SR pani Kalašovou a prezidentom Asociácie katolíckych škôl a prezidentom Asociácie súkromných škôl ohľadom otvárania škôl k 1. 6. 2020. Združenie dalo svoj návrh -  tu.
   
 • Dňa 5. 5. 2020 boli zástupkyne ZZŠS Alena Petáková, Eva Tchuríková a Andrea Macháčová na stretnutí s ministrom školstva Branislavom Grohlingom a poradkyňou ministra Saskiou Repčíkovou. Informovali sme pána ministra s nespokojnosťou s usmerneniami, hlavne ich nejasnosťou. Ďalej sme prešli dokument ohľadom očakávania a tém, ktorým sa venovalo ZZŠS. 
   
 • Ponuka školenia MS Teams.
   
 •  
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na list ZZŠS ohľadom financovania a rozpočtov základných škôl.
   
 • Ponuka náhrady funkčného vzdelávania - bakalársky a magisterský študijný program MANAŽMENT VZDELÁVANIA A VEREJNEJ SPRÁVY, ktorý ponúka od AR
  2020/2021 UKF v Nitre v dennej a externej forme. Absolvovanie buď iba Bc. štúdia, alebo iba Mgr. štúdia (postačuje iba jeden stupeň), je považované rozhodnutím MŠVVŠ SR za NÁHRADU FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA (základného a všetkých rozširujúcich modulov, resp. doterajšieho funkčného a funkčného inovačného vzdelávania súčasne). Uvedený študijný program zabezpečuje Pedagogická fakulta - Katedra pedagogiky v spolupráci s Fakultou prírodných vied – Ústav ekonomiky a manažmentu. -brožúrka
   
 • Dištančné vzdelávanie - vyučovanie online  - Microsoft 
  Microsoft Office ponúka online vzdelávanie - pokračovanie dištančného vzdelávania
 • od 16. marca každý deň od 10.00 hod odvysiela bezplatný, živý online kurz sebaobrany pre deti cez pán Tibor Sklut na jeho facebook stránke.
 • Accelium school - organizácia, ktorá mala prezentáciu na poslednom  zasadaní pléna organizuje olympiádu - Leták , pravidlá olympiády.  
 • 28. 2. 2020 sa prezidentka združenia zúčastnila zasadania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie. Na tomto rokovaní bolo schválené pokračovanie projektu Pomáhajúce profesie vo vzdelávaní ... A teda aj tí, ktorí ste dostali zatiaľ zamietavé stanovisko by ste v tomto kole mohli byť úspešní:
   
   https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-vyclenil-dalsie-financne-zdroje-na-podporu-inkluzivneho-vzdelavania-ministerstvo-pokracuje-v-podpore-pedagogickych-asistentov-asistentov-ucitela-a-odbornych-zamestnancov-ako-clenov-inkluzivnych-timov-na-skolach/  
 • 31. 1. 2020ZZŠS upozornilo pani ministerku  listom na nedostatok finančných prostriedkov škôl v januári, kde bola daná dotácia školám len na úrovni 1/12 predchádzajúceho roku.  
 •  Poďakovanie za spoluprácu generálneho riaditeľa Sekcie štrukturálnych fondov Mgr. Rastislava Igliara. 
 • 28. 1. 2020 sa prezidentka združenia zúčastnila zasadania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie.  
 • 7. a 8. 1. 2020 sa zúčastnili členky výboru Petáková a Macháčová Okrúhleho stolu k návrhu nového projektu EÚ ŠIOV/ŠPÚ „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ a NP IUVENTA „Škola bez nenávisti“.  
 •  
  30. 12. 2019 členky výboru Alena Petáková, Eva Tchuríková a Andrea Macháčová sa stretli s ministerkou školstva SR a prerokovali závery zasadania pléna ZZŠS 
 • 17. 12. 2019 sa konalo 13. rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie. Združenie na rokovaní zastupovala prezidentka združenia Mgr. Petáková. 
 • 11. 12. 2019 OZPŠaV SR a stavovské organizácie podpísali Deklaráciu 2020, ktorá sa týka požiadaviek v oblasti školstva. Združenie na rokovaní zastupovala členka výboru Mgr. Macháčová. 
 • Prieskum MPSVaR SR -oficiálne stanovisko v TASR 
 • Vzorový školský poriadok  a žiadosť o prijatie dieťaťa do školy - poskytli kolegyne a vypracoval UPSVaR
 • Celoslovenského zasadania pléna  sa zúčastní aj zástupca združenia Kobukrav pán Tibor Sklut, ktorý Vás bude oslovovať s výukou sebaobrany a nasledovnými produktami.  
 • V dňoch 23. - 25. 10. 2019 sa prezidentka a viceprezidentka zúčastnili rokovania  Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základných školách.  
 • 7. 10. 2019 sa členky výboru Petáková a Macháčová zúčastnili okrúhleho stola k národnému projektu financovaného z prostriedkov EÚ - Podpora tvorby digitálneho vzdelávania - CUDEO.   
 • O problémoch RISu sme písali na ministerstvo školstva a dostali sme odpoveď.  
 • 26. 9. 2019 - Zástupkyne združenia Petáková a Macháčová boli na rokovaní na MŠVVaŠ SR ohľadom problémov v základnom školstve súvisiacimi s novým zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch a RISu.  
 • 11. -13. 9. 2019 sa zúčastnili členky výboru ZZŠS Petáková, Tchuríková a Macháčová Medzinárodnej konferencie o inklúzii IAEVG. 
 • 12. 9. 2019 - Združenie zaslalo list ohľadom objasnenia vyplácania príplatku za profesijný rozvoj a žiadalo o urýchlené vysvetlenie situácie.  Odpoveď MŠVVaŠ SR. 
 • Prezidentka združenia sa zúčastňuje na pravidelných rokovania Komisie pre školstvo pri Monitorovacom výbore pre štrukturálne fondy EÚ. Členky výboru Petáková, Macháčová a Kubovičová sa zúčastňujú okrúhlych stolov ohľadom jednotlivých projektov, ktoré sa  uchádzajú o eurofondy ( 13. 5. - Macháčová - Zavádzanie inkluzívnych prístupov edukácie - projekt MPC, 10. 7. - Petáková, Macháčová - MPC Teachers). Svojimi pripomienkami sa snažia projekty zreálniť. 
 • Viceprezidentka združenia sa zúčastňuje pravidelných rokovaní ohľadom informatizácia SR v oblasti školstva 2030.  
 • Členky výboru ZZŠS Petáková, Točená, Milčáková sa zúčatnili na ŠPÚ rokovania ohľadom úpravy obsahu učiva matematiky v základnej škole. 
 • List ohľadom dofinancovania škôl zapojených do projektu "V základnej škole úspešnejší". Školy boli dofinancované. 
 • 19. 3. 2019 sa členky výboru Petáková, Tchuríková, Macháčová, Kubovičová a Točená zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ SR. Rokovanie sa týkalo problematiky nedostatku financií a nízkeho normatívu na žiaka, dofinancovania projektov EÚ a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Za ministerstvo sa zúčastnili: generálny riaditeľ SRŠ Ing. Galan, riaditeľka odborov Mgr. Kováčová a Mgr. Kadlečíková, generálny riaditeľ odboru eur. štruktur. fondov Ing. Igliar a riaditeľka Mgr. Kováčiková, generálne riaditeľka sekcie financovanie,... Ing. Bertóková, riaditeľka odboru  Ing. Trnovská a Ing. Verešová, riaditeľka VÚDPaP Mgr. Motlová, za ŠPÚ RNDr. Tatranská. Došlo k dohode, že zástupcovia združenia sa zúčastnia na tvorbe nového Nariadenia vlády a tvorby normatívu, rieši sa dofinancovanie projektu EÚ v základnej škole úspešnejší a zástupcovia združenia sa opäť zúčastnia rokovanie v pracovnej skupine ohľadom zdravotne znevýhodnených žiakov.    
 • Dňa 26. 2. 2019 sa zástupkyne výboru Mgr. Petáková, Ing. Tchuríková, Mgr. Macháčová, Mgr. Galčíková, PaedDr. Kubovičová zúčastnili rokovania na Sekcii financovania, rozpočtu a výkazníctva MŠVVaŠ SR za účasti pani generálnej riaditeľky Ing. Bertókovou, riaditeľkou odboru financovania RŠ Ing. Trnovskou a Ing. Verešovou. Rokovanie sa týkalo vysvetlenia situácie ohľadom nedostatku financií na školách na výplaty za január 2019. Podľa vysvetlenia sekcia nemôže za nedostatok financií, lebo len napočíta školám financie na základe zákona a nariadení vlády. Ak je normatív nízky vzhľadom na Nariadenie vlády, tak sa treba obrátiť na tvorcom nariadení, ktorou je Sekcia regionálneho školstva. Ak je normatív nízky a nepostačuje na pokrytie výdavkov, tak treba vyvolať politický tlak na financie. 
 •  
  Dňa 6. 2. 2019 sme žiadali listom generálnu riaditeľku Sekcie financovania, rozpočtu a výkazníctva o vysvetlenie nedostatku finančných prostriedkov na mzdy a odvody pre základné školy v januári 2019 a rýchlu nápravu vzniknutej situácie. List sme na vedomie poslali viacerým  predstaviteľom.  Dňa 8. 2. 2019 nám odpovedala pani generálna riaditeľka Sekcie financovania, rozpočtu a výkazníctva. 
 • Združenie základných škôl Slovenska a Združenia katolíckych škôl Slovenska vydalo spoločné stanovisko k obedom zdarma zverejnené v Pravde -  
 • Zväz školských asociácií a združení obnovil svoju činnosť. Zväz združuje viacero stavovských organizácií v školstve. Členky výboru ZZŠS p. Petáková a Macháčová sa zúčastnili Valného zhromaždenia a spoločného rokovania v dňoch 25. 10. a 12. 12. 2018. 
 • Členky výboru Petáková a Kubovičová sa pravidelne zúčastňujú na rokovaní pracovnej skupiny k vzdelávaniu žiakov zo zdravotným znevýhodnením Na základe rokovaní bol schválený Dodatok č.2 k vzdelávacím programom pre zdravotne znevýhodnených žiakov. https://www.minedu.sk/data/att/14153.pdf  
 • Prezidentka sa zúčastnila 10. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie, ktoré sa konalo dňa 30. 1. 2019. Na komisii predniesla žiadosť o dofinancovanie škôl, ktoré sú zapojené do výzvy "V základnej škole úspešnejší I." Školám chýbajú prostriedky na navýšenie platov.  
 • 3. 10. 2018 sa zúčastnila prezidentka združenia 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje. Na rokovaní bol prestavený upravený Národný projekt VÚDPaP.  
 • Dňa 10. 9. 2018 sa prezidentka zúčastnila spoločného rokovania Pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 a pre prípravu Národného investičného plánu na roky 2018 – 2030 a Pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie regionálneho a územného rozvoja SR.  
 • Výbor ZZŠS na základe spoločného rokovania poslal ŠPÚ otázky k problémom, ktoré spôsobuje realizácia ŠVP pre zdravotne znevýhodnených žiakov. ŠPÚ zverejnilo odpovede na svojom webovom sídle  http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/odpovede-casto-kladene-otazky-faq/. 
 • 21. 8. 2018 sa konalo rozporové konanie k Návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch. Konania sa za ZZŠS zúčastnili p. Petáková a Macháčová. 
 • 17. 8. 2018 sa zástupkyne ZZŠS p. Petáková, Macháčová a Kubovičová zúčastnili spoločného rokovania k Štátnym vzdelávacím programom pre zdravotne znevýhodnených žiakov za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, VÚDPaP a Inklukoalície.  
 • 2. 8. 2018 sa konalo stretnutie zástupcov ZZŠS p. Petáková, Macháčová a Točená a zástupcov ŠPÚ k Štátnym vzdelávacím programom pre zdravotne znevýhodnených žiakov.  
 • 6. 6. 2018 združenie iniciovalo stretnutie ohľadom Štátnych vzdelávacích programov pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Stretnutie sa konalo na MŠVVaŠ SR za prítomnosti zástupcov ŠPÚ.  
 • V týchto dňoch budú prebiehať školenia na čerpanie Eurofondov, ktoré boli prezentované na zasadaní pléna:
   
   
 • V Bratislave dňa 8/6/2018 http://www.minedu.sk/informacny-seminar-k-vyzve-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zs-v-bratislave/ , ak má niekto záujem nech príde aj keď sa nestihne prihlásiť 
    
    
    
   
 • 6. 6. sa zástupkyne výboru zúčastnili spoločného rokovania zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ohľadom vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Na základe spoločného rokovania ZZŠS navrhuje spôsob riešenia problému realizácie VP pre integrovaných žiakov. ŠPÚ by malo ešte pred začiatkom školského roka zorganizovať školenia pre školy.  
 • 29. 5.  sa prezidentka zúčastnila Okrúhleho stola k zámeru nového projektu VÚDPaP, ktorý bude financovaný z Eurofondov. 
 • 28. 5.  sa p. Petáková a Macháčová zúčastnila prednášky ohľadom Estónskeho vzdelávacieho systému, ktorú organizovala organizácia Nové školstvo. P. Macháčová pokračovala v účasti na programe aj druhý deň. 
 • Prosili sme o úpravu podmienok na získanie dotácii na rozvojové projekty, napr. na telocvične tak, aby sa mohli zapojiť aj školy, ktoré postupne narastajú vzhľadom na rozvoj výstavby v daných oblastiach. Dostali sme odpoveď.  
 • Žiadali sme MŠVVaŠ SR o úpravu právnych noriem tak, aby mohli na lyžiarskych kurzoch žiakov robiť inštruktorov aj učitelia iných predmetov, ktorí absolvujú vzdelávanie na MPC. Dostali sme odpoveď.  
 • 11. 5. 2018 sa prezidentka združenia zúčastnila stretnutia pracovnej skupiny k tvorbe nového zákonu 596. Zákon je v štádiu návrhu zámeru. 
 • 10. 5. 2018 sa členky výboru p. Petáková a Kampmillerová zúčastnili spoločného rokovania prezídia Zväzu školských asociácií a združení.  
 • 2. 5. sa prezidentka zúčastnila spoločného stretnutia OZPŠaV SR a zástupcov stavovských organizácií s pani ministerkou školstva ohľadom návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. 
 • Zástupcovia výboru ZZŠS p. Petáková, Kubovičová a Točená prišli dňa 27. 4. 2018 na dohodnuté stretnutie s pánom riaditeľom ŠPÚ. Delegáciu prijala pani námestníčka ŠPÚ p. Vladová. Zástupkyne združenia jej odovzdali list pre pána riaditeľa a žiadali, aby ŠPÚ k budúcemu školskému roku upravili vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.  Dňa 11. 5. sme dostali odpoveď na list od pána riaditeľa ŠPÚ.
 • Združenie sa stalo členom Komisie pri Monitorovacom výborom pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. Na rokovaniach zastupuje združenie prezidentka, alebo písomne splnomocní člena výboru združenia. 
 • 5. 4. 2018 sa konalo pripomienkovanie k návrhu zákona 317, ktorého sa zúčastnila prezidentka združenia. V tento deň sa konala aj prezentáciu legislatívneho zámeru k zákonu 596, ktorého sa za združenie zúčastnila PaedDr. Lenka Kampmillerová.  
 • ZZŠS sa stalo členom pracovnej skupiny k tvorbe Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja  SR do roku 2030. Prezidentka sa zúčastnila prvého zasadania pracovnej skupiny dňa 12. 3. 2018.   
 •  
  V dňoch 5. a 6. marca sa konalo 5. zasadanie Celoslovenskej sekcie základných škôl v Košiciach. Zasadania sa zúčastnili prezidentka a viceprezidentka združenia.
 • 16.2. a 1. 3. 2018 sa zúčastnila prezidentka združenia stretnutia k Národnému programu výchovy vzdelávania SR.  
 • Napísali sme list pani poslankyni Lucii Ďuriš Nicholsonovej, v ktorom sme vyjadrili nespokojnosť s jej vyjadreniami na adresu kvality základných škôl, ktoré odzneli v médiách dňa 7. 2. 2018. 
 • 5. 2. 2018 sa zúčastnila prezidentka združenia na pripomienkovaní návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. 
 • 24. 2. 2018 viceprezidentka Ing. Tchuríková zastupovala ZZŠS na prezentácii nové návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. 
 • ZZŠS nesúhlasí so zvýšením počtu žiakov prijímaných 8. ročné gymnáziá. Poslali sme stanovisko pani ministerke i poslancom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Prišla nám odpoveď pani ministerky na náš list.  
 • Vysvetlenie platnosti inštruktorských kurzov ohľadom LVVK:
  Osvedčenia na inštruktora lyžovania v súlade so zákonom č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre (keďže tento zákon reguloval akreditácie na vzdelávanie inštruktorov lyžovania) v čase od r. 2008 do 2015 platili 5 rokov.  Áno, je možné posielať pedagógov s osvedčením MPC, ale v zmysle v tom čase platnej legislatívy tie osvedčenia skutočne platili 5 rokov. Tých sedem rokov, ktoré si pedagogická verejnosť pletie s dĺžkou platnosti osvedčenia súvisia so sedemročnou platnosťou kreditov v rámci kariérneho rastu pedagógov podľa zákona č. 317/21009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  
   
 • Výbor združenia reagoval na vyhlásenie Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny k bojkotovaniu Testovania 5. Združenie dlhodobo podporuje Testovanie 5 a žiadalo MŠVVaŠ SR, aby sa našli financie na Testovanie 5 každý rok.  
 • 7. 11. 2017 členky výboru ZZŠS Petáková, Kampmillerová a Točená sa stretli z námestníčkami ŠPÚ pani PaedDr. Vladovou, PhD. a pani PaedDr. Somorovou. Spolu prerokovali problematiku Metodikého portálu, Vzdelávacích programov pre zdravotne znevýhodnené a všeobecne intelektuálne nadané deti a odporúčali preskúmať, čo by prinášalo zmeniť predmetové vzdelávanie na vzdelávanie po oblastiach.   
 • 26. 10. 2017 sa prezidentka zúčastnila zasadania Monitorovacieho výboru Európskej komisie pre štrukturálne fondy. 
 • 17. 10. 2017 pani ministerka školstva prijala zástupcov združenia a prediskutovali sme základné problémy základných škôl z pohľadu združenia. 
 • 11. 10. 2017  sa prezidentka zúčastnila stretnutia s členmi komisie EÚ, ktorí monitorujú stav školstva na Slovensku. 
 • 4. 10. 2017 sa členky výboru Mgr. Petáková, PaedDr. Kubovičová a RNDr. Točená zúčastnili Okrúhleho stola k anotáciám projektu EÚ k inklúzii vzdelávania. 
 • 3. 10. 2017 sa členky výboru Mgr. Petáková, RNDr. Točená a PaedDr. Kampmillerová stretli s hlavnou inšpektorkou SR PaedDr. Kalmárovou. 
 • 26. 9. 2017 sa prezidentka zúčastnila rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore ESF ako pozorovateľ.  
 • 22. 9. 2017 bolo pracovné stretnutie prezidentky a zástupcov MV SR k analýze súčasného stavu procesov reformného zámeru „Zefektívnenie procesov a realizácie služieb v oblasti regionálneho školstva a uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií zo zahraničia“.   
 • 21. 9. 2017 sa prezidentka zúčastnila rokovania Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií. 
 • 20. 9. 2017 sa konalo v Žiline zasadanie výboru ZZŠS. 
 • 18. - 20. 9. 2017 sa konalo zasadanie Celoslovenskej sekcie vzdelávania v ZŠ, ktorej sa zúčastnila prezidentka a viceprezidentka združenia. 
 • 13. 9. 2017 sa členky výboru Mgr. Petáková a PaedDr. Kampmillerová zúčastnili otvorenia Vedeckého veľtrhu 2017.  
 • 23. 8. 2017 sa členka výboru PaedDr. Kubovičová zúčastnila stretnutia v oblasti prevencie kriminality na MV SR. 
 • 3. 6. 2017 bolo prvé stretnutie pracovnej skupiny k návrhu obsahu funkčného vzdelávania pre riadiacich pracovníkov škôl.  
 • 26. 5. 2017 sa zúčastnila prezidentka pracovného stretnutia ohľadom zmeny zákona o pedagogických a odborných zamestnancov. 
 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET, ktorý vystúpil na zasadaní pléna Vám posiela ponuku - pozvánku do Chorvátska na informačnú cestu na Makarskú riviéru. 
 • Prezidentka sa informovala na MŠVVaŠ SR a na NUCEMe ohľadom termínu Testovania 9 pre budúci školský rok. Odpoveď je nasledovná: 
  Termín 21. marec 2018 pre riadny termín T9-2018 a 5. apríl 2018 pre náhradný termín bol zvolený z nasledujúcich dôvodov:  
  •  V čase od 29. 3. 2018 do 3. 4. 2018 sú veľkonočné prázdniny. 
  • Riadny termín Testovania 9-2018 nemôže byť 28. 3. 2018, lebo by bol problém so zberom odpoveďových hárkov z testovania, ktorý trvá dva pracovné dni. Dňa 29. 3. 2018 sú prázdniny a deň 30. 3. 2018 je dňom pracovného pokoja, t. j. nie je časový priestor na zber odpoveďových hárkov zo škôl.
  • Riadny termín Testovania 9-2018 nemôže byť 4. 4. 2018, lebo by bol problém s doručením testovacích nástrojov, ktoré trvá dva pracovné dni. Deň 2. 4. 2018 je dňom pracovného pokoja a  3. 4. 2018 sú ešte prázdniny, t.j. nie je časový priestor na doručenie testovacích nástrojov. Navyše nie je didakticky vhodné realizovať celoslovenské testovanie v nasledujúci deň po prázdninách.
  • Termín 11. apríl 2018 nie je vhodný, lebo po dvoch týždňoch musí byť ešte náhradný termín a už nie je fyzicky možné spracovať a distribuovať výsledky testovania všetkých žiakov do prvého termínu prijímacej skúšky na SŠ.
  Z predchádzajúceho je vidieť, že termín Testovania 9 výrazne závisí od termínu veľkonočného sviatku. V nasledujúcich rokoch sa budeme snažiť vyhovieť Vašej požiadavke o čo najneskorší možný termín Testovania 9.  
 • 26. 5. 2017 sa prezidentka zúčastnila pracovného stretnutia ohľadom návrhu novely zákona č. 317 o pedagogických a odborných zamestnancoch. Stretnutie organizovalo MŠVVaŠ SR. 
 • 25. 4. 2017 sa konalo stretnutie zástupcov tvorcov programu Učiace sa Slovensko MUDr. Jurášom a prof. Višňovským a členov výboru ZZŠS. 
 • 24. 4. 2017 sa prezidentka a viceprezidentka zúčastnili pripomienkovania návrhu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na MŠVVaŠ SR.  
 • Odpoveď Ministerstva dopravy na list ohľadom riešenia vyplácania dopravného. 
 • Pripomienky ZZŠS k návrhu Národného programu výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko. Prezidentka sa za zúčastnila pripomienkovania dňa 6. 4. 2017 v Primaciálnom paláci a okrúhleho stola 8. 4. 2017 v divadle Aréna. 
 • 6. 4. 2015 sa prezidentka zúčastnila pracovného stretnutia ohľadom hodín Dejepisu, ktoré zorganizoval pán štátny tajomník Mgr. Peter Krajňák. 
 • 4. 4. 2015 sa stretla prezidentka združenia s podpredsedníčkou parlamentného výboru pre vzdelávanie pani Mgr. Eva Smolíkovou. Hovorili o problémoch základného školstva a návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. 
 • Prezidentka a viceprezidentka sa v dňoch 27. až 28. 3. zúčastnili rokovania Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základných školách. 
 • Prosíme členov združenia, aby posielali pripomienky k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko - /data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf. Vaše pripomienky čakáme do 7. apríla na mailovej adrese - petakova@skolalamac.sk . 
 • 23. 3. 2017 sa prezidentka a viceprezidentka stretla pánom štátnym tajomníkom ministerstva školstva. Na rokovaní spoločne prediskutovali témy asistentov učiteľa, pridania hodín dejepisu a normatívneho financovania.  
 • 23. 3. 2017 - Prezidentka a viceprezidentka združenia boli na rozporovom konaní k novele zákona 597/2003. Združenie zostalo v dvoch zásadných pripomienkach naďalej v rozpore a v jednej v čiastočnom rozpore.  
 • Odpoveď z MŠVVaŠ SR na žiadosť o bezplatné dopravné pre žiakov ZŠ. 
 • 6. 3. 2017 zastupovali ZZŠS na konferencii PISA 2015 členky výboru ZZSS Mgr. Petáková a RNDr. Točená 
 • Odpoveď kancelárie premiéra SR na žiadosť ZZŠS na bezplatné dopravné pre žiakov základných škôl. 
 • 8. 2. 2017 ohľadom bezplatného dopravného pre školopovinných žiakov sme sa obrátili aj predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. 
 • 8. 2. 2017 poslali sme list pánovi ministrovi, ktorom ho žiadame o zvýšenie normatívu na asistenta učiteľa. 
 • 1. 2. 2017 prezidentka a viceprezidentka združenia boli prijaté riaditeľkou odboru financovania regionálneho školstva Ing. Sládečkovej.  
 • 1. 2. 2017 sme poslali list pánovi premiérovi ohľadom riešenia dopravného žiakov ZŠ.  
 • 31. 1. 2017 boli prijatí zástupcovia výboru ZZŠS u pani štátnej tajomníčky Mgr. Oľgy Nachtmannovej, PhD. a oboznámili ju s pripomienkami združenia k Tézam Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a so závermi jesenného zasadania pléna ZZŠS. 
 • 10.1.2017 poslali sme závery celoslovenského zasadania pléna ZZŠS z jesene 2017 pánovi ministrovi listom.  
 • 6. 12. 2016 sa prezidentka zúčastnila pripomienkovania návrhu zmien zákona o financovaní škôl č. 597 / 2003 Z. z. na MŠVVaŠ SR.  
 • Žiadosť o zmenu financovania dopravného na žiaka - list na MŠVVaŠ SR 
 • Národný program výchovy a vzdelávania - ciele / pripomienky združenia 
 • Inštitút pre výskum práce a rodiny nás požiadal o  informovanie členov ZZŠS o výskume "Systémy riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP - II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva".
  Zároveň nás požiadal, aby jednotlivé školy realizovali dotazníkový prieskum v dvoch častiach:
  1.
   
  prieskum, ktorý je určený pre všetkých zamestnancov/kyne pracujúcich v školstve, prebieha v mesiacoch október - november 2016 a je dostupný on-line na web stránke http://ivpr.formees.com/f/bozp/. Dotazník je možné vyplniť iba elektronicky. V prílohe listu prikladáme Oznam o realizovaní prieskumu – pre zamestnancov/kyne
  2.
   prieskum, ktorý je určený pre zamestnávateľov v regionálnom i vysokom školstve, tzn. vrcholový manažment inštitúcie (školy, školského zariadenia, univerzity, fakulty), je dostupný na web stránke http://ivpr.formees.com/f/zamestnavatel/ a prebieha do 10. decembra 2016. Dotazník je možné vyplniť iba elektronicky.
    
 • 7. a 8. 11. 2016 sa zúčastnila prezidentka a viceprezidentka na rokovaní Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základných školách.  
   
 • 24. 10. 2016 sa prezidentka združenia zúčastnila okrúhleho stola ohľadom pripomienkovania návrhu cieľov k Národnému programu rozvoja školstva na MŠVVaŠ SR.
 • 21. 10. 2016 sa prezidentka združenia Mgr. Petáková a členka výboru PaedDr. Kampmillerová stretli s riaditeľom ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD., aby ho pozvali na zasadanie pléna a zoznámili ho s problémami základných škôl.
 • 21. 10. 2016 členka výboru Mgr. Galčíková zastupovala združenie na stretnutí ku koncepcii výchovného  a kariérového poradenstva na MŠVVaŠ SRZdruženie poslalo k materiálu pripomienky písomne.
 • 12. 10. 2016 sa viceprezidentka zúčastnila stretnutia OZPŠaV a signatárov k záverom kolektívneho vyjednávania pre budúci rok.
 • 3. a 4. 10. 2016 sa členovia výboru zúčastnili konferencie OZPŠaV SR.
 • 29. 9. 2016 sa prezidentka zúčastnila spoločného stretnutia OZPŠaV a signatárov Deklarácie, aby sa dohodli na ďalšom postupe ohľadom kolektívneho vyjednávania.
 • 13. 9. 2016 sa prezidentka a členka výboru PaedDr. Kampmillerová  zúčastnili otvorenia Vedeckého veľtrhu 2016.
 • Dňa 15. 6. 2016 prijala NR SR novelu školského zákona č. 216/2016 Z. z.. Nesúhlasíme so znením § 29 odsek 18 tohto zákona a svoje stanovisko sme vyjadrili listom pánovi ministrovi, pánovi predsedovi parlamentu a predsedovi výboru pre vzdelávanie,...
 • 4. 7. 2016 bola prezidentka na MŠVVaŠ SR na stretnutí ohľadom Reformného zámeru rezortu školstva s cieľom zefektívniť poskytovanie služieb a zlepšenie úrovne riadenia prostredníctvom realizovaných projektov. Stretnutie organizovala sekcia informatiky.
 • 23.6.2016 sa prezidentka zúčastnila zasadnutia profesijnej sekcie špeciálnych škôl a školských zariadení Združenia stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku.
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na závery Celoslovenského zasadania pléna ZZŠS
 • 2. 6. 2016 sa prezidentka zúčastnila stretnutia signatárov Deklarácie a OZPŠaV SR.
 • 27. 5. 2016 sa Mgr. Petáková, Ing. Mílová a Mgr. Halák zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom žiakov študujúcich v zahraničí.
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na riešenie problémov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Odpoveď z MŠVVaŠ SR k problematike Testovania 5.
 • Na MŠVVaŠ SR boli zaslané listy ohľadom Testovania 5 a riešenia problému žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Prezidentka zaslala závery rokovania Celoslovenského zasadania pléna pánovi ministrovi a zúčastneným poslancom NR SR.
 • 19. 5. 2016 sa Mgr. Petáková a PaedDr. Kampmillerová zúčastnili Okrúhleho stola, ktoré organizoval minister školstva. Pripomienkovali rozpracovanie úloh Programového vyhlásenia vlády.
 • 18. 5. 2016 sa prezidentka zúčastnila spoločného rokovania signatárov Deklarácie.
 • 11. 5. 2016 sa prezidentka zúčastnila stretnutia zástupcov organizácii pracujúcich v školstve. Spoločne sa dohodili na podpore Deklarácie a spoločného postupu pri jej presadzovaní. Prijali spoločné komuniké.
 • 19. 4. 2016 sa prezidentka združenia zúčastnila protestného pochodu OZPŠaV a signatárov Deklarácie za zlepšenie podmienok v školstve. Spolu so zástupcami OZPŠaV SR odovzdali vyhlásenie signatárov Deklarácie.
 • 19. 4. 2016 sa zástupcovia výboru ZZŠS Mgr. Halák a Ing. Mílová zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom školskej dokumentácie v spojitosti so žiakmi študujúcimi v zahraničí.
   
   
 • 04. 04. 2016 sa prezidentka a viceprezidentka zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom návrhu programového vyhlásenia vlády pre oblasť vzdelávania.
 • Mladý tvorca - Kompletné informácie o podujatí Mladý tvorca 2016, ktorého súčasťou je aj seminár pre výchov poradcov zo základných škôl nájdete na http://www.economy.gov.sk/mlady-tvorca-2016/146994s. V prípade potreby o doplnenie zverejnených informácii sa obráťte na členky organizačného výboru výstavy: Ing. Alenu Janatovú 02/4854 1537, janatova@mhsr.sk a Mgr. Danku Záleskú 02/4854 3535,  zaleska@mhsr.sk
 • 22. 03. 2016 poďakovanie pani štátnej tajomníčky Romany Kanovskej za spoluprácu pri prerokovaní Akčných plánov informatizácie a digitalizácie školstva do roku 2020.
 • 21. 03. 2016 sa prezidentka združenia zúčastnila stretnutia OZPŠaV SR a ostatných stavovských organizácií. Dohodli sa na spoločnom postupe ohľadom Deklarácie.
 • 8. 3. 2016 žiadali sme o bezplatné licencie firmy Microsoft pre školy.
 • 19. 02. 2016 sa členovia ZZŠS zúčastnili prezentácie správy OECD o stave školstva na Slovensku. 
 • 18. 02. 2016 prezidentka ZZŠS sa zúčastnila stretnutia zástupcov stavovských organizácii a OZPŠaV SR s pánom ministrom, aby mu spoločne prestavili Deklaráciu.
 • 17. 02. 2016 bola podpísaná Deklarácia OZPŠaV SR a partnerských organizácií, v ktorej sú spísané požiadavky školstva na budúcu vládu.
 • 12. 02. 2016 sa prezidentka zúčastnila rokovania pracovnej skupiny ku kontinuálnemu vzdelávaniu na MŠVVaŠ SR.
 • 11. 02. 2016 sa prezidentka zúčastnila spoločného stretnutia OZPŠaV SR a partnerských organizácií a spísali Deklaráciu určenú politickým stranám uchádzajúcim sa vo voľbách v roku 2016.
 • 10. 02. 2016 sa viceprezidentka Ing. Eva Tchuríková zúčastnila rokovanie pracovnej skupiny k financovaniu školstva na MŠVVaŠ SR.
 • 28. 01. 2016 - spoločné stretnutie zástupcov OZ PŠaV SR, partnerských organizácii a pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rokovania sa zúčastnila prezidentka Mgr. Alena Petáková a členka výboru PaedDr. Lenka Kampmillerová
 • 21. 01. 2016 - pracovná skupina k financovaniu školstva - prezidentka ZZŠS
 • 20. 01. 2016 sa prezidentka zúčastnila rokovania pracovnej skupiny ohľadom kontinuálneho vzdelávania.
 • 12. 01.2016 sa prezidentka zúčastnila stretnutia s ministrom školstva a zástupcami stavovských organizácií v školstve
 • 8. január 2016 - riaditeľské voľno - odpoveď pána ministra na našu požiadavku zo  zasadania pléna.
 • 25. - 26. 11. 2015 sa prezidentka Mgr. Alena Petáková zúčastnila konferencie  Kvalifikácie pre Slovensko.
 • 20.11. 2015 sa zúčastnila členka výboru PaedDr. Jarmila Gáborová zasadnutie Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trenčianskeho kraja na roky 2014 -2015
 • 13. 11. 2015 odovzdanie záverov zasadania pléna ZZŠS pánovi ministrovi
 • 13. 11. 2015 spoločné poďakovanie pánovi ministrovi za pripomienkovanie Akčného plánu LGBTI v časti úloh pre MŠVVaŠ SR (pripomienkovanie a poďakovanie)
 • 12. 11. 2015 sa zúčastnila členka výboru PaedDr. Jarmila Gáborová Seminára pri príležitosti ročnej spolupráce  ČŠI a ŠŠI., ktorý sa konal v Piešťanoch.
 • 8.10. 2015 - Rokovanie k Akčnému plánu informatizácie a digitalizácia školstva do roku 2020 - list pani štátnej tajomníčky, požiadavky ZZŠS
 • 6.10. 2015 - List pánovi ministrovi školstva k Centrálnemu registru žiakov
 • 28. 09. 2015 - stretnutie s pani riaditeľkou ŠPÚ Mgr. Petrou Fridrichovou a s prezidentkou Mgr. Alenou Petákovou a zástupkyňou výboru PaedDr. Kampmillerovou.
 • 21. 09. 2015 sa prezidentka združenia stretla s generálnym riaditeľom Sekcia regionálneho školstva SR pánom Galanom a pozvala ho na Celoslovenské zasadanie pléna ZZŠS
 • Úpravy v novele školského zákona  – základné zmeny s platnosťou 1. 9. 2015 vypracovala Mgr. Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl, MŠVVaŠ SR.
 • Zhrnutie úprav k novému školskému roku, ktoré sa týkajú základných škôl - vypracovala Mgr. Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl, MŠVVaŠ SR. 
 • 27. 8. 2015 boli členovia výboru na stretnutí s pánom ministrom s príležitosti začatia nového školského roku.
 • 12. 8. 2015 sa prezidentka zúčastnila stretnutia na MŠVVaŠ SR ohľadom dopracovania postupu pri realizácie dotácii na školy v prírode a lyžiarske výcviky.
 • 23. 7. 2015 sa člen výboru Pavol Halák zúčastnil rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom realizácie dotácií na školy v prírode a lyžiarske kurzy.
 • 1. 6. 2015 sa prezidentka a viceprezidentka zúčastnili zasadania skupiny na odstránenie administratívnej záťaže.
 • 27. 5. 2015 sa prezidentka zúčastnila stretnutia ministra školstva, OZ PŠaV, ARŠG a SKU k téme mobingu a bossingu v školstve.
 • Odpoveď predsedu parlamentu na náš list zo dňa 13. 5. 2015 ohľadom zachovania legislatívy pri voľbe riaditeľa školy.
 • 13. 5. 2015 sa prezidentka zúčastnila spoločného stretnutia zástupcov OZ PŠaV SR, predsedu VÚC Žilina p. Blanára, SKU, ARŠG a AOŠS k legislatívnej úprave voľby riaditeľa školy. Združenia a asociácie dali spoločné vyhlásenie. 
 • 13. 5. 2015 na základe záverov zasadania pléna ZZŠS sme poslali list predsedovi vlády SR, predsedovi parlamentu, poslancom školského výboru o nesúhlasom s úpravami legislatívy ohľadom voľby riaditeľa školy.
 • 11. 5. 2015 sa prezidentka združenia zúčastnila stretnutia pracovnej skupiny pre prípravu prijímacích pohovorov na stredné školy.
 • 23. 4. 2015 sa konalo ďalšie zasadanie skupiny na odstránenie nadmernej byrokracie v školstve za účasti prezidentky a viceprezidentky ZSŠS.
 • 22. 4. 2015 sa člen výboru Mgr. Pavol Halák zúčastnil úvodného stretnutia na posudzovanie projektov k vzdelávaniu pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti.
 • 22. 4. 2015 prezidentka sa zúčastnila rokovania ohľadom zmeny prijímacieho konania žiakov 9. ročníka na stredné školy u pani štátnej tajomníčky.
 • 28. 3. 2015 sa prezidentka zúčastnila Okrúhleho stola ohľadom budúcnosti školstva.
 • 26. 3. 2015 sa zúčastnila viceprezidentka  na zasadaní pracovnej skupiny na odstránenie nadmernej byrokracie v školstve.
 •  
  Pripomienkovali sme návrh zákona na stránke - Portál právnych predpisov 
 • 19. 3. 2015 sa prezidentka zúčastnila rokovania u pani štátnej tajomníčky ohľadom zmeny v prijímacom konaní na stredné školy.
 • 18. 3. 2015 sa zástupcovia výboru stretli s pánom ministrom. Prerokovali sme základné problémy základného školstva.  
 • Výbor zaslal stanovisko pre Nadáciu pre deti Slovenska k napĺňaniu Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku. 
 • 10. 3. 2015 sa prezidentka zúčastnila spoločného rokovania zástupcov MŠVVaŠ SR a zástupcov stavovských organizácií k pripomienkovaniu návrhov zmien v zákonoch 245, 596  a 317. 
 • Od 16. 2. 2015 sú na webovom sídle MŠVVaŠ SR a ŠPÚ zverejnené Inovované ŠVP 
 • 11. 2. 2015 sa konalo zasadanie výboru ZSŠS. Rokovania sa zúčastnila riaditeľka odboru ZŠ MŠVVaŠ SR Mgr. Ingrid Kováčová a podpredseda OZ PŠaV Ing. Martin Maták.
 • 6. 2. 2015 prezidentka ZSŠS vystúpila v RTVS v relácii Z prvej ruky k chrípkovej epidémii. 
 • List ministrovi školstva, vedy výskumu a športu SR ohľadom zvýšeného počtu žiakov triedach ZŠ 
 • 5. 12. 2014 - rokovanie s riaditeľom Inštitútu vzdelávacej politiky pánom Matejom Šiškovičom ohľadom štátnych vzdelávacích programov a rozdelenia učiva na ročníky
 • 20. 11. 2014 sa prezidentka stretla s pánom štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Jurajom Draxlerom, MA.
 • 6. 11. 2014 sa zástupcovia združenia zúčastnili na MŠVVaŠ SR rokovania ohľadom otvoreného listu súkromných, cirkevných škôl a SKU na zachovanie otvoreného variantu ŠVP a RUP. Združenie naďalej zastáva stanovisko rozdelenia hodín a predmetov po ročníkoch. Na rokovaní sa dohodla platnosť oboch variantov ŠVP a možnosti výberu školy.
 • 24. 10. 2014 sme poslali stanovisko k úpravám ŠVP, ktoré boli urobené na základe pripomienok združenia.
 • 20. 10. 2014 sa zástupcovia združenia opätovne stretli na rokovaní na MŠVVaŠ SR ohľadom úprav ŠVP - hlavne matematiky a techniky.
 • 14.10. 2014 žiadosť MŠVVaŠ SR o stanovisko k výške percentuálneho podielu finančných prostriedkov z normatívu pre zriaďovateľa a stanovisko ZSŠS.
 • 13. 10. 2014 sa zástupcovia združenia zúčastnili rokovania Asociácie štátnych gymnázií v Rajeckých Tepliciach.
 • 13. 10. 2014 sa zástupcovia výboru zúčastnili rokovania na MŠVVaŠ SR ohľadom ŠVP. Prítomní boli zástupcovia ŠPÚ, SKU, ZKŠS a MŠVVaŠ SR. Združenie v rámci kompromisu trvalo na troch základných požiadavkách - upraviť učivo jazykov do ročníkov, doladiť medzipredmetové vzťahy prírodovedných predmetov a to hlavne úpravou matematiky. Keďže navrhovaný obsah predmetu technika nespĺňa naše požiadavky predmetu na rozvoj praktických zručností potrebných do života a neobsahuje zložky pestovateľské práca, varenie a príprava v domácnosti, navrhli sme, aby z každého ročníka z RUP bola jedna hodina daná do disponibilných hodín a povinne si škola vytvorí predmet na rozvoj praktických zručnosti ako prípravu na povolanie a život.
 • 9. 10. 2014 sa zástupcovia združenia stretli so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR a rokovali ohľadom zmien v ŠVP. Združenie bolo vyzvané ku kompromisom a určení základných priorít v ŠVP.
 • 8. 10. 2014 sa prezidentka zúčastnila stretnutia s predstaviteľmi OECD. Predstavila ZSŠS, jeho ciele a odpovedala na otázky týkajúce sa školstva na Slovensku.
 • 1. 10. 2014 sa zástupcovia výboru zúčastnili pripomienkovania Profesijných štandardov pedagogických a odborných zamestnancov.
 • 26. 9. 2014 sa prezidentka zúčastnila stretnutia MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ohľadom ŠVP a ich prerozdelenia na ročníky.
 • 2. 9. 214 - vystúpenie prezidentky v relácii Správy a komentáre
 • 31. 8. 2014 - vyhodnotenie projektu EduArt
 • 14. 8. 2014 sa prezidentka zúčastnila záverečného stretnutia s budúcimi učiteľmi v projekte Teach for Slovakia a diskusie s ministrom školstva SR.
 • 31. 7. 2014 sa zástupcovia výboru stretli s novým ministrom školstva. predstavili mu združenie a prerokovali základné priority združenia.
 • 18. 7. 2014 sa prezidentka a niekoľko riaditeľov škôl zúčastnili slávnostného otvorenia projektu Teach for Slovakia v prezidentskom paláci. Záštitu projektu prijal pán prezident a podporu projektu deklaroval a nový minister školstva.
 • 26. 6. 2014 sa prezidentka zúčastnila pripomienkovanie zásad tvorby nových zákonov - o školskej správe a samospráve a zákona o financovaní školstva a novely zákonov 245 - školský zákon a 317- o pedagogických zamestnancoch
 • 23. 5. 2014 - žiadosť MŠVVaŠ SR k prevádzkovaniu RIS a 26. 5. 2014 stretnutie zástupcov ZSŠS, ARŠG a ASOŠS k spoločnému stanovisku k prevádzkovaniu RIS
 • 22. 5. 2014 - stretnutie zástupcov MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, MPC, ŠŠI, NUCEM, VUDPaP, ZSŠS, SKU, zástupcov cirkevných škôl, zástupcov asociácií MŠ k návrhu ŠVP pre predprimárne, primárne a nižšie stredné vzdelávanie. Predniesli sme naše pripomienky
 • 5. a 6. 5.  sa prezidentka zúčastnila rokovania ohľadom projektu MŠVVaŠ SR - Digiškola.
 • 5. 5. 2014 - vyjadrenie prezidentky v relácii K veci k návrhu na dve funkčné obdobia riaditeľa školy
 • vyslovenie podpory OZ PŠaV  SR.
 • list OZ PŠVVaŠ SR - podporné stanovisko štátnym školám k varovaniu ETUCE na snahy TTIP - USA na rozvoj súkromného školstva na úkor štátneho školstva. 
 • 9. 4. 2014 - pracovné stretnutie k problematike testovania žiakov základných škôl  a podávania jednej prihlášky na štúdium na stredných školách. Stretnutie zvoláva generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.
 • 9. 4. 2014 - pracovné stretnutie ohľadom problematiky nastavenie normatívov na financovanie základných škôl.
 • 7. 4. 2014 - pracovné stretnutie k problematike vyučovania cudzích jazykov a ich zastúpenie v ŠVP. Stretnutie zvolal MŠVVaŠ SR. Z rokovania vyplynulo, že bude povinný jeden cudzí jazyk a to angličtina a druhý cudzí jazyk bude v disponibilných hodinách, na druhom stupni bude predmet technika. Rámcový učebný plán bude (okrem druhého cudzieho jazyka) taký, aký bol predkladaný na jarnom zasadaní pléna v roku 2014. Zmeny budú platné od septembra 2015.
 • Podľa informácie riaditeľa ŠPÚ pána Kratochvíla opravené RUP a ŠVP budú platné až od septembra 2015.
 • 3. 3. 2014 bola podpísané Memorandu o vzájomnej spolupráci medzi ZSŠS a Teach for Slovakia.
 • 4. 2. 2014 - stretnutie členov výboru s ministrom školstva. Témou stretnutia bolo pozvanie pána ministra na Celoslovenské zasadanie pléna, konečná úprava RUP a ŠVP, legislatívne zmeny.
 • 23. 1. 2014 - viceprezidentka Ing. Tchuríková sa zúčastnila zasadania k návrhu zákona o financovaní školstva
 • 22. 1. 2014 - list pánovi Goliášovi - INEKO, ako vyjadrenie nesúhlasu k metodike  vytvárania rebríčka škôl a k rebríčkovaniu základných škôl. Odpoveď INEKA.
 • 17. 1. 2014 - list pánovi Burjanovi k poskytovaniu údajov z Kompara firme INEKO. Odpoveď.
 • 17. 12. 2013 - stretnutie k RUP na ŠPÚ za účasti MŠVVaŠ SR, ARŠG a ZSŠS.
 • 11. 12. 2013 - rokovanie zástupcov výboru ZSŠS s riaditeľom odboru koncepcií financovania regionálneho školstva RNDr. Černým o návrhu zákona o financovaní školstva
 • 10. 12. 2013 - diskusia k Hupsovmu šlabikáru Lipka na MŠVVaŠ SR
 • Z prvej ruky - Rádio Slovensko - 5.12. 2013 - výsledky PISA 2012 - prezidentka bola hosťom relácie
 • 4. 12. 2013 - Zasadanie výboru ZSŠS
 • Správy a komentáre RTVS 2- 4. 12. 2013  - k výsledkom PISA 2012 - prezidentka bola hosť na telefóne
 • K veci - Rádio Slovensko - 3. 12. 2013 - k výsledkom PISA 2012 - prezidentka bola hosť na telefóne
 • Žiadosť MŠVVaŠ SR o stanovisko k RISu a odpoveď ZSŠS.
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na list z 3. 10. 2013 - učebné osnovy verzus vzdelávacie štandardy.
 • 25. 10. prezidentka sa zúčastnila na MŠVVaŠ SR prezentácie RISu - doterajšie výsledky.
 • 24. 10. bola prezidentka na rokovaní na MŠVVaŠ SR ohľadom návrhu ŠPÚ na zrušenie učebných osnov. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia viacerých organizácii. Všetci sa zhodovali v tom, že terajšie znenie štátneho vzdelávacieho programu stačí na to, aby školy vedeli podľa neho učiť. Učebné osnovy majú u nás niekoľkoročnú tradíciu a preto nie je jednoznačné ich zrušenie. ŠPÚ dostalo úlohy, ktorých splnenie je potrebné na podporu zrušenia učebných osnov.
 • Pripomienky ZSŠS k návrhu ŠVP
 • List pánovi ministrovi - ZŠ Rastislavova, Prievidza
 • 3. 10. list pánovi ministrovi - učebné osnovy verzus vzdelávacie štandardy.
 • 2. 10. sa konalo zasadanie výboru ZSŠS - výzva k členom združenia na pripomienkovania návrhu ŠPÚ na úpravu vzdelávacích štandardov.
 • 25. 9. sa prezidentka a hospodárka stretla s generálnym riaditeľom SRŠ Mgr. Krajčírom a zástupcami MŠVVaŠ SR, aby vysvetlili postoj združenia k rušeniu učebných osnov.
 • 17. 9. 2013 sa prezidentka zúčatnila zasadania parlamentného výboru NR SR pre vzdelávanie,...Obhajovala rozpísanie ŠVP na ročníky a zrušenie povinného druhého cudzieho jazyka.
 • Školenie: Sociálny dialóg, ako základ na vytvorenie dôstojnej práce v školách a školských zariadeniach - Innovation Norway - spolupráca s OZPŠaV SR
 • O 5 minút 12 na tému, čo čaká školy tento školský rok. Na diskusiu s pánom ministrom Čaplovičom a pánom Froncom reagovala prezidentka ZSŠS.
 • E-testovanie na školách - relácia v rozhlase 7. 9. 2013 - ZSŠS zastupovala prezidentka
 • Pozvánka na seminár k ochrane osobných údajov
 • Striedavá starostlivosť - usmernenie
 • 2.9.2013 v Správach a komentároch na RTVS reagovala telefonicky prezidentka k otázkam rušenia malotriedok a testovaniu piatakov.
 • Ing. Ema Mílová sa v auguste zúčastnila so zástupcami OZPŠaV SR spoločného pripomienkovania zákona z diene Ministerstva práce, rodiny a soc. veci k odobratiu rodinných prídavkov pri porušení školského poriadku. Navrhli sme, aby boli MŠVVaŠ SR zadefinové povinné body školského poriadku, ktoré musí každá základná škola zakomponovať do svojho školského poriadku  a pri porušení ktorých môže nasledovať odobratie prídavkov na dieťa. Školský poriadok je podľa nás interný predpis každej školy a teda každá má v ňom svoje špecifiká. Je ale potrebné zjednotiť podmienky odobratie financií rodine, aby školy postupovali na celom Slovensku jednotne. 
 • Závery z konferencie učiteľ 2020, bližšie informácie nájdete na www.ucitel2020.sk
 • Dňa 31. 5. 2013 bola prezidentka na spoločnosnom stretnutí na MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ohľadom Rámcových učebných plánov a Štátnych vzdelávacích programov a predniesla pripomieky za ZSŠS. Na rokovaní sa dohodlo, že budú materiály sprístupnené na webovej stránke ŠPÚ na pripomienkovanie. Prosíme Vás, aby ste si materiály naštudovali a dávali pripomienky za organizácie - školy.
 • Podali sme pripomienky k Správe o stave školstva
 • Depistážne dotazníky - bol nám vysvetlený účel vyplnenia depistážnych dotazníkov. V rámci Slovenska by sa mal zistiť počet žiakov s rôznymi problémami v školách. Na základe toho sa bude pokračovať v zlepšení podmienok výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP), čo by malo mať vplyv na rýchlosť a kvalitu vyšetrenia detí. Projekt sa má dotknuť aj priamo výchovných poradcov na školách a zlepšenia ich podmienok. Vzhľadom k tomu by bolo potrebné, aby všetky školy pristúpili k depistážnemu prieskumu zodpovedne.
 • 30. 5. 2013 - zúčastnili sme stretnutia iniciatívy Učiteľ 2020
 • 29. 5. 2013 - pripomienkovali sme novelu školského zákona - Portál právnych predpisov
 • Iniciatíva Učiteľ 2020 organizuje dňa 4. 6. 2013 o 14.00 hod. v aule Univerzity Komenského konferenciu k Správe o stave školstva
 • 16. 5. - 17. 5. 2013 sa prezidentka a hospodárka zúčastnila valného zhromaždenia Asociace ředitelu základních škol ČR. Prezidentka vystúpila s prípevkom o histórii a súčasnosti činoosti ZSŠS.
 • 13. 5. 2013 sa prezidentka zúčastnila tlačovej besedy k novému národnému projektu NUCEMu.
 • 29. 4. 2013 sa predsedníčka zúčastnila prvej diskusie k Správe o stave školstva na Slovensku. Keďže diskusie sa zúčastnilo široké spektrum, pán minister prisľúbili pripomienkovanie správy v menších skupinách.
 • 19. 4. 2013 stretnutie s OZPŠaV k Správe o stave školstva
 • 15. 4. 2013 vystúpila predsedníčka v diskusnej relácii Z prvej ruky  v rozhlase
 • 14. 4. 2013 vystúpila predsedníčka združenia v relácii o 5 minút dvanásť v STV.
 • 8. 4. 2013 sme sa zúčastnili opätovného stretnutia zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠPÚ. Stretnutie sa týkalo Rámcových učebných plánov rozpísaných na ročníky.
 • 11. 2. 2013 sme sa zúčastnili stretnutia zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠPÚ. Stretnutie sa týkalo Rámcových učebných plánov rozpísaných na ročníky.
 • 20. 3. 2013 sme poslali mailom pripomienky k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch. Pozrite si naše pripomienky.
 • 15. 3. 2013 sa konala konferencia organizovaná OZPŠaV s názvom Slovenské školstvo v čase krízy .... Za združenie vystúpila predsedníčka a pomenoval nedostatky súčasného základného školstva. Všetvi diskutujúci v oblasti problémov základného školstva sa zhodli na problémoch a navrhli množstvo riešení. Záujme o konferenciu neprejavili pozvaní hostia - zástupcovia ministerstiev a premier SR. 
 • 12. 3. 2013   podpredsedníčka združenia sa zúčastnila pripomienkovania zákona o financovaní školstva.Pozrite si naše pripomienky.
 • Dňa 27. 2. 2013 sme sa zúčastnili pripomienkovania RUP za prítmnosti zástupcov MŠVVaŠ SR a ŠPÚ.
 • Výzva vláde SR, ktorú podpísali OZ PŠaV a partnerské reprezentatívne organizácie školstva.
 • 4. 2. 2013 boli na rokovaní s predsedníčkou ZSŠS zástupcovia premetovej komisie Človek a svet práce Prof. Ing. Tomáš Kozík a PaedDr. Jozef Kuzma. Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci pri posudzovaní obsahového a výkonového štandardu predmetov danej vzdelávacej oblasti.
 • Dňa 30.1.2013 sa predsedníčka ZSŠS zúčastnila spoločného zasadania OZPŠaV SR a partnerských reprezentatívnych organizácií v školstve a spoločne podpísali výzvu vláde SR.
 • Začína sa Zlatý Ámos - plagát a prihláška
 • Na základe vzájomnje spolupráce s OZPŠaV SR sa môžu naši členovia zúčastniť školení organizovaných odbormi v projekte Innovation Norway - prezentácia a informácie
 • Dňa 23. 1. 2013 sa členovia výboru ZSŠS Mgr. Alena Petáková, Ing. Ema Mílová, PaedDr. Andrea Pitoňáková, Mgr. Pavol Halák a Ing. Ľudovít Arvay zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami ŠPÚ ohľadom návrhu úpravy rámcových učebných plánov.
 • Dňa 16. 1. 2013 sa predsedníčka ZSŠS zúčastnila rokovania OZPŠVaŠ SR a stavovských organizácií. Spolu rokovali o znení Výzvy vláde SR a o projekte Inovation Norway.
 • Dňa 20. 12. 2012 sa členovia výboru ZSŠS zúčastnili rokovania s pánom ministrom. Rokovali o pokračovaní prác na Štátnych vzdelávacích programoch, vyslovili poďakovanie nad zakúpením planéty vedomosti pre všetky školy, vyjadrili nespokojnosť s novým nariadením vlády ohľadom financovania originálnych kompetencií a ŠKD, vyjadrili nespokojnosť so zavedením troch hodín telesnej výchovy. V rozhovore sa dotkli aj otázok štrajku a požiadaviek pedagógov.
  Pán minister požiadal pána generálneho riaditeľa SRŠ, aby sa stretol s členmi výboru dňa 21. 12.  na vysvetlenie nového nariadenia vlády. Stretnutie sa uskutočnilo a bolo nám vysvetlené, že do systému ide viac financií a že k nápočtu na ŠKD si treba pripočítať aj nápočet na kapitálové výdavky a údržbu budov. Pri konkrétnom prepočte Vašej školy zistíte, že je to tak, ale otázkou zostáva, či Vám obec všetky financie dá. Takže záleží od jednotlivých obcí ako sa zachovajú.
 • Dňa 10. 12. 2012 sa konalo v Bratislave stretnutie stretnutie riaditeľov gymnázií a základných škôl ohľadom situácie na školách spojené so štrajkom niektorých škôl.
 • Zaujímavé výsledky z prieskumu OZ Manageria v oblasti školstva - porovnanie Slovenska s krajinami OECD
 • 21. 11. sa uskutočnilo stretnutie zástupcov OZPŠaV a sociálnych partnerov. Počas stretnutia sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej vystupila i predsedníčka ZSŠS.
 • Dňa 13. 11. predsedníčka bola hosťom programu "K veci" v Slovenskom rozhlase na tému sloboda v škole, sloboda učiteľa.
 • Predsedníčka združenia sa 7. 11. zúčastnila na MŠVVaŠ SR rokovania o možnosti zavedenia nového predmetu Mladý záchranár. Vyjadrila nesúhlas so zavedením nového povinného predmetu v ŠVP. Obsah predmetu sa už teraz realizuje v prierezových témach, na účelových cvičeniach, didaktických hrách, hrách v prírode  a v niektorých predmetoch. V rámci disponibilných hodín si ho škola môže zvoliť ako predmet, ktorý je súčasťou Školského vzdelávacieho programu.
 • správa o činnosti výboru v rokoch 2008 - 2012
 • Podporné stanovisko ZSŠS k podmienke priemeru 2,00 pri prijímaní na gymnáziá
 • Spolupráca s MŠVVaŠ SR na realizácii projektu "EduArt" a odpoveď ZSŠS
 • 24.9. 2012 stretnutie predsedníčky ZSŠS s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva MŠVVaŚ SR Mgr. Zdenkom Krajčírom
 • 20. 9. 2012 stretnutie predsedníčky ZSŠS s OZ PŠaV
 • 17. 9. 2012 stretnutie predsedníčky ZSŠS s riaditeľom ŠPÚ PaedDr. Viliamom Kratochvílom, PhD. a námestníčkou ŠPÚ PaedDr. Katarínou Vaškaninovou - štátny vzdelávací program a pohľad späť - zmeny a úpravy.
 • 4. 9. 2012 stretnutie predsedníčky s OZ PŠaV - štrajk zamestnancov školstva
 • Lista pána ministra k návrhu rámcových učebných plánov
 • 23.5. 2012 sa predsedníčka zúčastnila na MŠVVaŠ SR rokovania ohľadom návrhu nových rámcových učebných plánov a zmeny štruktúry ŠVP. Na rokovaní sa dohodlo, že nové učebné plány spolu s úpravou obsahu jednotlivých predmetov sa pripravia až k školskému roku 2013/2014. Pre budúci školský rok 2012/2013 platia oba doteraz existujúce varianty učebných plánov - list pánovi ministrovi.
 • Materiály na pripomienkovanie z rokovania po krajoch - štruktúra ŠVP a rámcový učebný plán. Pripomienky posielajte na adresu: petakova@skolalamac.sk alebo píšte do knihy návštev do 20. 5. 2012.
 • Experimentálna Geografická olympiáda pre žiakov II. stupňa základných škôl
 • ospravedlnenie pána ministra za neúčasť na zasadaní pléna
 • ZSŠS podpísalo participačný list s OZ PŠaV v projekte ś názvom "Sociálny dialóg, ako základ na vytvorenie dôstojnej práce v školách a školských zariadeniach", financovaného z grantu Innovation Norway 
 • Predsedníčka združenia sa zúčastnila spoločného rokovania zástupcov OZ PŠaV a zástupcov zamestnávateľov dňa 20. 3. 2012.
 • Výbor ZSŠS začal spoluprácu s firmou Agemsoft. V najbližších dňoch dostanete list ZSŠS, v ktorom sa dozviete viac o forme spolupráce. (Edulab - digitálne vzdelávanie) 
 • Stanovisko združenia k návrhu zmemy sústavy študijných odborov pedagogického smeru na vysokých školách
 • Dušan Čaplovič, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - Čo treba urýchlene urobiť  v našom regionálnom školstve
 • Správa o činnosti výboru
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na  list o nezávislej ŠŠI
 • Nezávislá ŠŠI - list MŠVVaŠ SR
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na list - závery zo zasadania pléna
 • Závery zo zasadanie pléna - list MŠVVaŠ SR
 • Testovanie 9 - pripomienky ZSŠS a odpoveď NUCEMu
  ( prvá strana, druhá strana, tretia strana
 • List MŠVVaŠ SR -  regionálna výchova ako prierezová téma
 • list ZSŠS adresovaný MŠVVaŠ SR - regionálna výchova ako prierezová téma
 • List MŠVVaŠ SR - vytvorenie web stránky na registráciu organizácií poskytujúcich výchovné alebo vzdelávacie programy pre školy.
 • Na základe novej legislatívy sú aj základné školy povinné zverejňovať  všetky výdavky. Pomoc nájde na http://zmluvy.egov.sk/content/cennik. Pre školy je uvedená špeciálna cena.
 • Odpoveď MŠVVaŠ SR na list (osemročné gymnáziá)
 • Osemročné gymnáziá (list MŠVVaŠ SR)
 • Návrh ZSŠS na členov do expertných skupín
 • List MŠVVaŠ SR (14. september 2010)
 • Odpoveď na list MŠVVaŠ SR (24. september 2010)
 • List novému pánovi ministrovi(17. august 2010)
 • Doložka na koncoročnom vysvedčení, ak žiak dostal polročné vysvedčenie na inej škole: „Výsledky hodnotenia za I. polrok šk.r......sú uvedené na polročnom vysvedčení, ktoré vydala škola ....“
 • Odpoveď MŠ SR ohľadom príplatku triedneho a uvádzajúceho učiteľa (tu)
 • List MŠ SR o príplatkoch triednych a uvádzajúcich učiteľoch (tu)
 • Vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov (tu) - návrhy na obsahové zameranie treba poslať do 20.5. 2010  (lubelec@cdv.uniba.sk)
 • na stránke www.mpc-edu.sk je ponuka vzdelávacích podujatí MPC
 • MPC pripravilo pre nás návrh plánu vzdelávania zamestnancov  ( tu )
 • Otvorený list SDĽ  (tu )
 • nultý ročník - list ZSŠS adresovaný MŠ SR (tu)
 • nultý ročník - odpoveď MŠ SR (tu)
 • príplatok za triedníctvo - list ZSŠS adresovaný MŠ SR (tu)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • (c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web